Submitted by rinat on Mon, 25/09/2017 - 11:49

מילואים

 

מקור המידע, באתר "כל זכות".

נעשו קיצורים בנושאים שאינם נוגעים לעובדי המכללה.

 

שירות המילואים הוא שירות חובה במדינת ישראל, המוסדר בעיקר בחוק שירות המילואים. בנוסף לקריאת חיילי מילואים לשם תגבור הצבא הסדיר בשגרה (הכשרה, אימונים ותעסוקה מבצעית), ניתן לקרוא לשירות מילואים גם בנסיבות חירום ("צו 8") וכאשר מתקיימים צרכים ביטחוניים דחופים("צו 9")

 

על-פי סעיף 41ג לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), על עובד שקיבל צו קריאה לשירות מילואים להודיע על כך למעסיק, לממונה עליו או לאחראי על כוח האדם במקום עבודתו בתוך זמן סביר.

 

הקדמה:

מי שנקרא לשירות מילואים (כולל קריאה בצו חריג, כגון צו 8) זכאי לתשלום תגמול מהמוסד לביטוח לאומי

עובד שהגיע לעבודה וביצע את שירות המילואים לאחר שעות העבודה, או בימי המנוחה השבועית שלו ו/או בחופשתו יקבל שכר עבודה רגיל ובנוסף לו תגמול מילואים

מינימום התגמול עבור שירות מילואים הוא 196.02 ש"ח ליום ו- 5,881 ש"ח לחודש (נכון לשנת 2017)

בהתאם לפרק י"ב לחוק הביטוח הלאומי, מי שמשרתים במילואים זכאים לתגמול מהמוסד לביטוח לאומי

מי זכאי?

· כל מי שנקרא לשירות מילואים פעיל, כולל מי שנקרא בצו חריג (כגון צו8(ומי ששירת שירות חד-יומי או חצי יומי.

· מי שנקרא לאימון על-פי חוק שירות עבודה בשעת-חירום, תשכ"ז-1967 (מל"ח.

תהליך מימוש הזכות:

· בסיום שירות המילואים, קצינת הקישור תמסור לחייל המילואים טופס 3010 המפרט את מועדי תחילת השירות וסיומו (ניתן גם להנפיק את האישור באמצעות כניסה לאזור האישי). מומלץ לוודא שישנה התאמה בין הפרטים בטופס למידע המדווח לרישומי המחשב הצה"לי.

· התגמול ישולם לאחר שתוגש למוסד לביטוח לאומי תביעה, בצירוף טופס 3010 שנמסר לחייל המילואים.

· התביעה תוגש על-ידי חייל המילואים, או באמצעות המעסיק, בהתאם למעמד החייל המבוטח.

 

תשלום לעובדים שכירים באמצעות המעסיק

עובדים אלה מקבלים את התגמול באמצעות המעסיק, ואינם צריכים להגיש תביעה אישית:

- עובד שכיר בשכר חודשי (כולל עובד חודשי שעבד יום עבודה אחד בלבד אצל מעסיק חדש, ולמחרת יצא לשירות מילואים, ועובד חודשי שעובד מספר ימי עבודה בודדים בחודש).

- עובד שכיר שלא בשכר חודשי, שעבד במקום עבודתו הנוכחי 75 ימים לפחות בתוך 3 החודשים שקדמו לתחילת השירות במילואים. ב- 75 הימים ייכללו גם שבתות וחגים, ימי חופשה (בשכר או שלא בשכר), ימי היעדרות בשל תאונה או מחלה וימי היעדרות עקב אבל במשפחה.

· העובד ימסור למעסיק את טופס 3010 שקיבל מקצינת הקישור.

· המעסיק ישלם לעובד תשלום על חשבון התגמול, בסכום השכר שהיה משולם לו לולא שירת במילואים.

· המעסיק ינכה מהתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

יש לדווח לאסתי על ימי המילואים (לשם עדכון בתוכנת הנוכחות) ואת טופס 3010 יש להעביר לשמואל לשם הגשת תביעה לביטוח לאומי.

Printer Friendly, PDF & Email