Submitted by rinat on Mon, 25/09/2017 - 11:19

דמי לידה

 

מקור המידע, באתר "כל זכות".

נעשו קיצורים בנושאים שאינם נוגעים לעובדי המכללה.

 

הקדמה:

 

עובדת שכירה או עצמאית שיצאה לחופשת לידה זכאית לתשלום דמי לידה, המחליפים את שכרה הרגיל בתקופת החופשה

 

דמי לידה משולמים כגמלה מחליפת שכר לאישה עובדת שיצאה לחופשת לידה ("תקופת לידה והורות"), במטרה לפצות את היולדת על אובדן שכרה או הכנסתה בפרק הזמן שבו היא אינה עובדת.

· מדמי הלידה מנוכים דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ומס הכנסה על פי השיעור הקבוע בחוק

· תוספות יוקר שמשולמות בזמן תשלום דמי הלידה נכללות בדמי הלידה.

 

מי זכאי?

עובדת לקראת לידה ולאחריה המבוטחת בביטוח הלאומי, היתה מבוטחת בביטוח לאומי לפחות במשך התקופות המפורטות בטבלה שבהמשך והינה עובדת כעצמאית או כשכירה המועסקת בישראל

 

תשלום דמי ביטוח לאומי בתקופה שקדמה לחופשת הלידה:

- דמי לידה מלאים על פי החוק (15 שבועות) ישולמו לעובדת ששילמה או שולמו עבורה דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה, או 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה:

- דמי לידה חלקיים על פי החוק (8 שבועות) ישולמו לעובדת ששילמה או שולמו עבורה דמי ביטוח לאומי עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה:

· סעיף 39 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר "לידה" כלידת ולד חי או לידה אחרי 22 שבועות של הריון. לכן יולדת שילדה לאחר השבוע ה-22 להריון ולד מת, או שהילד נפטר לאחר הלידה, תהיה זכאית לדמי לידה.

 

תקופת תשלום דמי הלידה

· תקופת תשלום דמי הלידה נקבעת בהתאם לתקופה שהעובדת שילמה דמי ביטוח לאומי.

· בלידות שאירעו מיום 01.01.2017 ואילך, תקופת תשלום דמי הלידה הוארכה בשבוע (התשלום עבור השבוע הנוסף יועבר החל מיום 01.06.2017 ואילך).

תקופת תשלום דמי הלידה

התקופה ששולמו דמי ביטוח לאומי

15 שבועות
14 שבועות בלידות שאירעו לפני ה- 01.01.2017

העובדת שילמה דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה, או 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה .

8 שבועות
7 שבועות בלידות שאירעו לפני ה- 01.01.2017

העובדת שילמה דמי ביטוח לאומי עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה .

 

שיעור דמי הלידה

שיעור דמי הלידה נקבע בהתאם לגובה המשכורת של העובד/ת, ועד לסכום המקסימלי של 1,459.5 ש"ח ליום, נכון לשנת 2017. לשיעורי הסכום המקסימלי בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

לעובד/ת שכיר/ה, בהתאם לתיקון מס' 183 לחוק הביטוח הלאומי, חישוב דמי הלידה ייעשה באופן הבא:

- אם הלידה התרחשה לפני ה-01.03.2017, מחושבים דמי הלידה ליום על-פי מלוא הכנסת העובד/ת ב-3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו יצא/ה לחופשה לחלק ב–90 (עד לתקרה שנקבעה).

- אם הלידה התרחשה מיום 01.03.2017 ואילך, מחושבים דמי הלידה ליום על-פי מלוא הכנסת העובד/ת ב-3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו יצא/ה לחופשה לחלק ב–90, או על-פי מלוא ההכנסה ב-6 החודשים שקדמו לאותו יום לחלק ב-180 (לפי הגבוה מביניהם ועד לתקרה שנקבעה).

- אם במהלך התקופה שעל-פיה מחושבים דמי הלידה חלה הפחתה זמנית בשכר העובד/ת (למשל בגין שביתה, מחלה, תאונה, אבל משפחתי או חופשה), יחושבו דמי הלידה על בסיס השכר שהיה משולם לולא ההפחתה. על-פי חוזר המוסד לביטוח לאומי "חופשה" כוללת חופשה שנמשכה עד חודש, גם אם נלקחה מבחירה של העובד/ת.

הגשת תביעה על-ידי היולדת

· יש למלא טופס תביעה לתשלום דמי לידה ליולדת ולהגישו לסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.

· ניתן להגיש את טופס התביעה סמוך ליום הפסקת העבודה, אך לא מוקדם מ-9 שבועות לפני יום הלידה המשוער. מי שמוסרת את הטופס לפני הלידה, תבקש מהרופא המטפל בה לאשר את תאריך הלידה המשוער בגוף הטופס. הטופס יוגש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הזכאות הראשון לדמי הלידה.

· כמו כן, לאחר הלידה בלבד, ניתן למלא את טופס התביעה ולשלוח את המסמכים באופן מקוון.

 

אישורים שיש לצרף לתביעה:

עובדת שכירה תבקש מהמעסיק לאשר בגוף הטופס את הפרטים על חודשי עבודתה ועל שכרה ב-10 החודשים שקדמו להפסקת עבודתה (אם עבדה אצל כמה מעסיקים, תצרף טופס מכל אחד ואחד מהם). אם בשלושת החודשים שקדמו ליום הפסקת עבודתה לא קיבלה העובדת שכר מלא (בגלל מחלה, תאונה, שביתה או מסיבות שאינן תלויות בה), תפרט במכתב מיוחד מתי ומדוע לא קיבלה שכר מלא ותצרף אישורים מתאימים מרופא או מהמעסיק.

 

את הטפסים למילוי ע"י המעסיק יש לשלוח לאסתי או לשמואל

 

תשלום הפרשים לדמי לידה

במקרים הבאים עובדים שקיבלו דמי לידה עשויים להיות זכאים לקבלת הפרשים:

- לאחר שקיבלו את דמי הלידה, המעסיק שילם להם תשלום נוסף (כגון דמי הבראה, ביגוד, או בונוס) המתייחס גם לתקופה שלפיה חושבו דמי הלידה, וסכום התשלום הנוסף עולה על רבע משכר המינימום.

- המעסיק שילם להם הפרשי שכר עבור תקופת עבודה שקדמה לתשלום דמי הלידה.

על-מנת לקבל את ההפרשים מהמוסד לביטוח לאומי, על העובד לכתוב מכתב בקשה לתשלום ולצרף אליו אישור מהמעסיק (טופס ממוכן) ואת תלוש השכר שמופיע בו התשלום הנוסף או ההפרשים ששולמו לעובד.

· את מכתב הבקשה והמסמכים יש להגיש למחלקת אמהות בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים באמצעות הדואר או בתיבת השירות שמחוץ לסניף.

· ניתן להגיש את הבקשה לא יאוחר מ- 12 חודשים מהיום שבו שולמו ההפרשים על-ידי המעסיק.

· פקיד התביעות בסניף יבדוק את הבקשה, ויחליט אם קיימת זכאות להפרשים

 

מועד התשלום

דמי הלידה ישולמו בתשלום חד-פעמי באמצע תקופת חופשת הלידה, לחשבון הבנק שנמסר בבית החולים (בלידה ראשונה), או לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים.

 

 

Printer Friendly, PDF & Email