Submitted by rinat on Mon, 25/09/2017 - 10:17

תיאום מס הכנסה

 

מקור המידע, באתר "כל זכות".

נעשו קיצורים בנושאים שאינם נוגעים לעובדי המכללה.

 

מי שהכנסתו נובעת מכמה מקורות, רשאי לערוך תיאום מס ובכך להימנע מתשלום מס עודף במשך שנת המס

בכל מקרה שחל שינוי בהכנסות במהלך שנת המס ניתן לבצע תיאום מס חדש -

 מומלץ לעובד העורך תיאום מס הכנסה, לערוך גם תיאום מס מול המוסד לביטוח לאומי כדי להימנע מגביית דמי ביטוח לאומי במדרגת מס גבוהה

 

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים:

· עובדים המועסקים ביותר ממקום עבודה אחד בשנת המס;

· מי שהחליף מקום עבודה במהלך שנת המס;

· גמלאים המקבלים משכורת ממקום עבודה בנוסף לפנסיה;

· מי שיש לו מספר מקורות הכנסה שונים החייבים במס.

 

למי ואיך פונים:

· יש לפנות לרשות המסים באחת מהדרכים הבאות (וכל עוד לא הסתיימה שנת המס):

פנייה בכתב

· ניתן לפנות בכתב אל פקיד השומה באזור מגוריו של הנישום. לאיתור המשרד הקרוב.

· יש למלא טופס 116 - "בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה". יש אפשרות למלא טופס 116 מקוון ולאחר המילוי, להדפיס את הטופס ולחתום עליו.

 ניתן גם להגיש את הבקשה לתיאום ללא טופס 116, אולם במקרה כזה יש לפרט לגבי כל אחד ממקומות העבודה, שבהם מועסק העובד, את הפרטים הבאים:

  • שם המעסיק;

  • מספר תיק ניכויים (מספר בן תשע ספרות המשמש לזיהוי המעסיק, ואשר רשום על גבי תלוש השכר);

  • שכר שנתי ברוטו, הצפוי מאותו מעסיק עד סוף השנה;

  • מספר חודשי העבודה במהלך שנת המס (במקרה שהעובד עתיד לעבוד רק בחלק מהשנה).

· יש לצרף תלוש שכר אחרון מכל אחד ממקומות העבודה. במידה שעובד רק התחיל לעבוד במקום עבודה וטרם קיבל תלוש שכר, ניתן לפנות לפקיד השומה גם ללא התלוש אך לציין במפורש את הסיבה לאי-המצאת התלוש. חשוב לציין את מספר תיק הניכויים של מקום העבודה (ניתן לברר אותו אצל המעסיק עצמו).

· יש לציין את פרטיו של העובד: שם מלא, תעודת זהות וכתובת מגורים.

 

תיאום מס באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים

· ניתן לערוך תיאום מס גם באמצעות אתר רשות המסים-המערכת מאפשרת לערוך סימולציה לחישוב מס ולשדר בקשה לתיאום מס למחשב רשות המסים.

 תיאום המס באמצעות האתר מוגבל, וניתן לבצעו רק במקרים הבאים:

- מי שהכנסותיו הן ממשכורת או שכר עבודה בסכום כולל שאינו עולה על 290,196 ש"ח לשנה, מכל משלמי המשכורת;

- מי שהכנסתו היא מקצבת פרישה (פנסיה ממעסיק לשעבר או מקופת גמל), והוא עונה על אחד מאלה:

- הוא עדיין לא הגיע לגיל פרישה.

- הוא הגיע לגיל פרישה ואינו חייב במס בגין כלל הכנסותיו (המערכת המקוונת מאפשרת לערוך בשלב הסימולציה בדיקת חבות מס על ההכנסות המדווחות).

- הוא הגיע לגיל פרישה או לגיל שבו החל לקבל קצבה, לפי המאוחר מביניהם, ופנה לפקיד השומה לצורך קביעת זכאותו לפטור לקצבה.

- מי שהכנסתו נובעת מתשלומים אחרים עבור שירותים (כגון: שכר אומנים, שכר מרצים ועוד).

 לא ניתן לערוך תיאום מס באמצעות האתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

- מי שסך הכנסותיו עולה על 290,196 ש"ח לשנה.

- מי שכבר עשה תיאום מס בשנה הנוכחית, בין אם עשה זאת בעצמו באינטרנט ובין אם על ידי מייצג מוסמך או משרד פקיד השומה.

- מי שמבקש פטור לקצבה (פנסיה) או פטור לפיצויי פרישה.

- מי שמקבל קצבת פרישה (פנסיה ממעסיק לשעבר או מקופת גמל), הגיע לפני שנת 2012 לגיל פרישה או לגיל שבו החל לקבל קצבה, וחייב במס בגין כלל הכנסותיו.

- מצ"ב לינק להפקת טופס תיאום מס באינטרנט:

https://taxes.gov.il/Services/pages/TeumMs.aspx

 

שלבי ההליך:

· לאחר שהבקשה לתיאום מס התקבלה במשרדי פקיד השומה או נקלטה במחשבי רשות המסים, יישלחו אל העובד אישורים על אופן חישוב המס עבור כל אחד ממקומות העבודה.

· עובדים שמבצעים את תיאום המס באמצעות המערכת הממוחשבת של רשות המסים (דרך האינטרנט) יוכלו להדפיס את האישורים מיד בתום הגשת הבקשה, באמצעות מדפסת אישית. בנוסף יקבלו עובדים אלה קוד שבאמצעותו יוכלו להפיק בכל עת העתקים מהאישורים מכל מחשב ביתי.

· על העובד להגיש את האישורים למעסיקיו ללא כל דיחוי.

 

חשוב לדעת

· אם עובד שמועסק ביותר ממקום עבודה אחד לא ערך תיאום מס, ינוכה משכרו בכל אחד ממקומות העבודה מס הכנסה בשיעור המירבי (47%).

· ניתן לערוך תיאום מס בכל עת במהלך שנת המס וכל עוד לא הסתיימה שנת המס. לאחר תום שנת המס לא ניתן לבצע תיאום, אך ניתן להגיש בקשה להחזר מס, אם שיעור המס שנוכה משכרו של העובד היה גבוה מהסכום שבו הוא חייב על פי החוק.

· מומלץ לעובד העורך תיאום מס הכנסה, לערוך גם תיאום מס מול המוסד לביטוח לאומי כדי להימנע מגביית דמי ביטוח לאומי במדרגת מס גבוהה.

 

Printer Friendly, PDF & Email