Submitted by rinat on Mon, 19/06/2017 - 13:37

נוהל הלוואות לעובדי מכללת הרצוג

 

 • המכללה תאפשר מתן הלוואות לעובדים, בעלי שכר חודשי קבוע ,מכספי המכללה.

 • לשם כך, תקים המכללה קרן הלוואות לעובדים בסך מוגבל.  

 • קרן ההלוואות מיועדת לסיוע לצרכי המשפחה הבסיסיים: שמחות, צרכי המגורים, עזרה בשעת מצוקה וכד.'

 • לשם קבלת הלוואה, על העובד לפנות בבקשה ע"ג טופס הלוואה ולהגישה למחלקת משאבי אנוש.

 • המבקש יציין את הסכום המבוקש, מטרת ההלוואה, מס' התשלומים החודשיים המבוקש להחזר.

 • סכום ההלוואה המרבי יהיה 12,000 ₪ לעובד במשרה מלאה .7,000 ₪ לעובד במשרה חלקית (רבע – שלושת רבעי משרה)

 • הלוואות יינתנו רק לעובדים העובדים מעל רבע משרה .

 • הלוואות יינתנו רק לעובדים במשרה קבועה, לאחר 12 חודשי עבודה מלאים .

 • מס' תשלומי ההחזר המרבי – 20 תשלומים.

 • סכום מינימאלי לתשלום – 500 ₪ לחודש.

 • הסכום המרבי להחזר לא יעלה על % 20 משכרו החודשי נטו של העובד.

 • לא תינתן הלוואה טרם החזרת הלוואה קודמת במלואה.

 • המכללה רשאית שלא לאשר את מתן ההלוואה. המכללה לא תהיה חייבת במתן נימוק לסירוב למתן הלוואה.

 • תוקם וועדת ערר / חריגים לדיון בערר על סירוב, בקשות חריגות וכד'

 • עם קבלת ההלוואה יחתום מקבלה על הסכם ובו הוראה בלתי חוזרת לקזז את התשלומים משכרו החודשי בהתאם לשיעור ולמס' התשלומים שאושרו.  

 • הפסקת עבודתו של הלווה, מכל סיבה שהיא, תעמיד את יתרת ההלוואה לפירעון מיידי. המכללה תהא רשאית לקזז את יתרת ההלוואה מכל סכום אשר יגיע לעובד בעת עזיבתו.

 • העובד יישא בכל עלויות המיסוי הנובעות מקבלת ההלוואה.

טופס לבקשת הלוואה 

הסכם הלוואה

Printer Friendly, PDF & Email